nhiều máy tính


Đạt 100.000 lượt download. iOS, Android, Cloud. Mục tiêu tiếp theo là …

đọc thêm

về chúng tôi


Digitalnauts Inc. tạo các dịch vụ mà mọi người trên thế giới sẽ chạm.
Chủ yếu vào điện thoại thông minh và phần mềm điện toán đám mây.

Dịch vụ


Phần mềm

iOS, Android, Linux, Windows, Tạo phần mềm với C, C ++, obj-C, JS, Swift, vv ...

cơ sở hạ tầng

Xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng AWS, GCP, căn cứ hỏa lực và những người khác.

hỗ trợ công việc

Giúp tác phẩm của bạn vĩ đại bằng cách sử dụng phần mềm, internet và SNS.

phân tích

Phân tích ứng dụng và trang web sử dụng và tìm kiếm sự cải thiện tốt nhất.